Phương châm cơ bản của công ty / Nguyên tắc kinh doanh

PHƯƠNG CHÂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY

"Tôn trọng tự nhiên, yêu thương con người"

THƯỜNG XUYÊN TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC VỚI TẤM LÒNG QUANG MINH CHÍNH ĐẠI, KHIÊM TỐN.

CÓ LÒNG KÍNH TRỜI, THƯƠNG YÊU CON NGƯỜI, YÊU CÔNG VIỆC, YÊU CÔNG TY, YÊU ĐẤT NƯỚC

NGUYÊN TẮC KINH DOANH

Mang lại hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần cho toàn thể nhân viên, đồng thời cống hiến cho sự tiến bộ, phát triển của xã hội và nhân loại.

Thông tin liên quan