Translated by machine

 • 10/1995
  Bộ phận hệ thống thông tin doanh nghiệp trở nên độc lập từ KYOCERA Corporation để tạo KYOCERA Communication Systems Co., Ltd. và bắt đầu hoạt động. (Vốn: 50 million yen)
 • 12/1995
  • Sáp nhập với KYOCERA Electronics Co., Ltd.
  • Vốn được tăng lên 250 million yen.
 • 10/1996
  Vốn được tăng lên tới 287.50 million yen.
 • 10/1997
  Vốn được tăng lên 483.25 million yen.
 • 01/2001
  KYOCERA Communication Systems (Shanghai) Co., Ltd. được thành lập.
 • 04/2001
  • Sáp nhập với DDI Engineering Corporation.
  • Vốn được tăng lên tới 485.89 million yen.
 • 10/2001
  Vốn tham gia vào Couei Corporation.
 • 05/2003
  Vốn tham gia vào System Land Inc.
 • 10/2004
  Tham gia vốn vào Maruzen Systems Integration Co., Ltd. và đổi tên công ty thành KYOCERA Maruzen Systems Integration Co., Ltd.
 • 12/2004
  Vốn được tăng lên 2,985.95 million yen.
  (Tỷ lệ sở hữu: KYOCERA Corporation 76,3%, KDDI CORPORATION 23,7%)
 • 10/2005
  Vốn tham gia vào KCCS Career Tech Inc.
 • 04/2006
  KCCS Management Consulting, Inc. được thành lập.
 • 08/2009
  Vốn tham gia vào Net It Works, Inc.
 • 02/2011
  KCCS Mobile Engineering Co., Ltd. được thành lập.
 • 04/2011
  KCCS Mobile Engineering Co., Ltd. (KCME), Couei Corporation và Net It Works, Inc. được kết hợp thành KCME.
 • 06/2012
  KYOCERA Amoeba Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd. được thành lập.
 • 11/2012
  Vốn tham gia vào MOTEX Inc.
 • 04/2013
  • KYOCERA Maruzen Systems Integration Co., Ltd. (KMSI) và System Land Inc. được kết hợp thành KMSI.
  • KYOCERA Communication Systems Singapore Pte. Ltd. được thành lập.
 • 08/2013
  CÔNG TY TNHH KYOCERA Communication Systems VIỆT NAM (KYOCERA Communication Systems Vietnam Co., Ltd.) được thành lập.
 • 01/2014
  Tokai BroadBand Service Inc. được thành lập.
 • 10/2014
  Vốn tham gia vào Propel Network Sdn. Bhd.
 • 09/2015
  Interfocus Technologies, Inc. được thành lập.
 • 03/2016
  Sáp nhập với KCCS Management Consulting, Inc.
 • 12/2016
  Sáp nhập với KYOCERA Maruzen Systems Integration Co., Ltd.
 • 09/2018
  KYOCERA Communication Systems Kinetic Myanmar Co., Ltd. được thành lập.
 • 12/2018
  Vốn tham gia vào Rist, Inc.
 • 01/2020
  KYOCERA Amoeba Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd. đổi tên bằng tiếng Trung Quốc từ [京瓷阿美巴管理顧問 (上海) 有限公司] thành [京瓷阿米巴管理顧問 (上海) 有限公司].
 • 04/2020

  Hợp nhất với KYOCERA Solar Corporation.
  (Tỷ lệ sở hữu: KYOCERA Corporation 76,6%, KDDI CORPORATION 23,4%)