Nghiên cứu & Phát triển

Translated by machine

Chúng tôi đã phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới liên quan đến các doanh nghiệp hiện có trong mỗi miền. Chúng tôi tham gia nghiên cứu các công nghệ cơ bản, mới và ứng dụng độc đáo để tạo ra sự phối hợp với chúng. Thông qua các sản phẩm và dịch vụ này, chúng tôi mong muốn đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội và loài người.

Phản ánh ấn tượng và sự đồng cảm của khách hàng trong kết quả nghiên cứu và phát triển của chúng tôi

Chúng tôi đang thực hiện thử thách ứng dụng thực tế của các công nghệ mới nhất trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như các công nghệ hỗ trợ cho việc truyền bá IoT và các sáng kiến sử dụng công nghệ AI.
Chúng tôi tin rằng sự thành công trong các giai đoạn phát triển công nghệ và thử nghiệm xác minh là một bước trung gian. Chúng tôi tin rằng kết quả của nghiên cứu và phát triển đã đạt được thành công chỉ khi nó có lợi cho xã hội và sự đồng cảm được chia sẻ với khách hàng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các công nghệ hướng tới thị trường thay đổi liên tục và chúng tôi sẽ cố gắng hướng tới ứng dụng thực tế của chúng trong tương lai gần.

Thông tin liên quan

Tin liên quan

KYOCERA Begins Research in AI-based Image Recognition to Help Diagnose Skin Diseases and Cancers via Smartphone(tiếng Anh)